Uboneni Kimina
Ngonyama ka Juda
Zimbalw’izono enginga zenzanga
Kodwa wena usenami

Ngiphingile
Ngintshonsthile
Umhlaba wangishaya
Abantu bakhombana ngami
Kodwa wena usenothando

Bayangithuka
Bayangihleka
Bangibukela phansi

Bathi Ngeke Ngphumelele
Ngizohluleka Ngiphel’endleleni

Wafik’ujesu wang’phakamisa
Wangibeka namakhosi
Wasusu sizilwami
UJesu wami
Wanginika intokozo

Uboneni Kimina
Ngonyama ka Juda
Zimbalw’izono enginga zenzanga
Kodwa wena usenami

Ngiphingile
Ngintshonsthile
Umhlaba wangishaya
Abantu bakhombana ngami
Kodwa wena usenothando

Bayangithuka
Bayangihleka
Bangibukela phansi

Bathi Ngeke Ngphumelele
Ngizohluleka Ngiphel’endleleni

Wafik’ujesu wang’phakamisa
Wangibeka namakhosi
Wasusu sizilwami
UJesu wami
Wanginika intokozo

Ayyiii
Yashingoma madoda
Ngish’iynsizwa neyntombi
Eytsheliw’ukuthi
Lentoyakho ayikyisi ndawo
Wena leli phupho lakho
Alikyisi ndawo
Bayak’thuka baya’khleka
Kodw’uJehova unawe namhlanje
lengoma eyakho
Ngith’asambe siyephambili
Simukele uthando lwakhe simdumise

Thimomo momo
Thimomo momo
Thimomo momo momo momomo

Thimomo momo
Momomo momo
Momomo momomomo

Thimomo momo
Thimomo momo
Thimomo momo momo momomo

Thimomo momo
Momomo momo
Momomo momomomo

Bayangithuka
Bayangihleka
Bangibukela phansi

Bathi Ngeke Ngphumelele
Ngizohluleka Ngiphel’endleleni

Wafik’ujesu wang’phakamisa
Wangibeka namakhosi
Wasusu sizilwami
UJesu wami
Wanginika intokozo