Isikhathi Sesidlulile
Neminyaka ihambile
Solokhu ngikhuleka
Ngingayitholi Impendula yami

Benglokhu ngiybuza
Ukuthi ngakhuleka kangaka ungaphenduli
Manje sengyabona
Ukuthi ngisukile endaweni yami yokulinda

Abanye ufika sebedubile
Afike sebedukile
Sebelahle ithemba
Kanti uphethe iympendulo zabo

Abanye ufika sebedubile
Afike sebedukile
Sebelahle ithemba
Kanti uphethe iympendulo zabo

Uyabusisa
Uyaphilisa
Wonkamandla avela kuye
Kuye u Sbusiso wethu

Uyabusisa
Uyaphilisa
Wonkamandla avela kuye
Kuye u Sbusiso wethu

Woyfundisa ukumthemba
Noma ukhuleka ukhuleke ngokukholwa
Bese futhi uyathemba
Uzokufeza u Sbusiso wethu

Ungawushiyi umshado wakho
Ungalivali ibandla lakho
Ungalivali ibhizinisi lakho
Ngoba ufikile u Sbusiso wethu

Abanye ufika sebedubile
Afike sebedukile
Sebelahle ithemba
Kanti uphethe iympendulo zabo

Abanye ufika sebedubile
Afike sebedukile
Sebelahle ithemba
Kanti uphethe iympendulo zabo

Uyabusisa, uyaphilisa
Wonke amandla avela kuye
Kuye u Sbusiso wethu

Uyabusisa, uyaphilisa
Wonke amandla avela kuye
Kuye u Sbusiso wethu